Παράλειψη τμήματος ακινήτου από τον κτηματολογικό πίνακα απαλλοτρίωσης

paraleipsi-tmimatos-akinitoy-pinaka

Αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης τμήματος ακινήτου που δεν συμπεριλήφθηκε στον κτηματολογικό πίνακα της αποζημίωσης;

Ο ιδιοκτήτης τμήματος ακινήτου που δεν συμπεριλήφθηκε στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης έχει ασφαλώς το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα της απαλλοτρίωσης με αίτημα την καταχώρηση του τμήματος του ακινήτου του που παραλήφθηκε από αυτόν.

Εάν όμως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραλείψει να αιτηθεί τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα, επειδή πχ δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την παράλειψη, η διέξοδος που έχει για να διεκδικήσει αποζημίωση για το τμήμα του ακινήτου του που δεν συμπεριλήφθηκε στον κτηματολογικό πίνακα είναι η αγωγή αποζημίωσης για παράνομη πράξη της Υπηρεσίας που συνέταξε τον κτηματολογικό πίνακα και παρέλειψε να καταχωρήσει το τμήμα του ακινήτου του που απαλλοτριώνεται.

Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου για το δικαίωμα αποζημίωσης του ιδιοκτήτη τμήματος του ακινήτου που παραλήφθηκε από τον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης:

«Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1, 2 και 8 και 26 παρ. 1, 2, 7 και 12 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων συνάγεται ότι η απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση του δικαστηρίου, χωρίς να περιορίζεται στον κτηματολογικό πίνακα και στο αντίστοιχο κτηματολογικό διάγραμμα, αποτελεί δεδικασμένο, έναντι πάντων, για το ποιος είναι δικαιούχος για την είσπραξη της αποζημίωσης και, επιπρόσθετα, εφόσον έχει ζητηθεί με σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Α.Α.Α. και για το εμβαδόν των ακινήτων που απαλλοτριώνονται και τον όγκο των επ’ αυτών κτισμάτων , ενώ το Μονομελές Πρωτοδικείο κατέστη αρμόδιο να αποφασίσει επί των εν λόγω θεμάτων οριστικά και αμετάκλητα.

Επομένως, από την απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου με την οποία αναγνωρίζονται οι δικαιούχοι αποζημίωσης και προσδιορίζεται το ύψος αυτής, δεν δημιουργείται δεδικασμένο ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία υποχρέωσης προς αποζημίωση για τα τμήματα του ακινήτου που δεν περιλήφθηκαν στον κτηματολογικό πίνακα και το διάγραμμα.

Ενόψει αυτών, και δεδομένου ότι, εν προκειμένω, η εκκαλούσa ζήτησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία του άρθρου 26 του Κ.Α.Α.Α., μόνο την αναγνώριση αυτής ως δικαιούχου της είσπραξης της αποζημίωσης, χωρίς να αμφισβητήσει την πληρότητα των στοιχείων του κτηματολογικού διαγράμματος και του κτηματολογικού πίνακα, το Δικαστήριο κρίνει ότι θεμελιώνεται αξίωση της εκκαλούσας στηριζόμενη στο άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, λόγω της προφανούς ζημίας που υπέστη εξαιτίας της παράλειψης των οργάνων του Δημοσίου να συμπεριλάβουν, κατά την κατάρτιση του οικείου κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα τα προαναφερόμενα επικείμενα – συστατικά του ακινήτου αυτής, των οποίων, εξάλλου, την ύπαρξη γνώριζε το Δημόσιο, όπως αποδείχθηκε πρωτοδίκως.

Σε κάθε περίπτωση, δεν διακόπηκε ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παράλειψης και της ζημίας που επήλθε από το γεγονός ότι η εκκαλούσα είχε υποβάλει αίτημα καθορισμού αποζημίωσης στο πολιτικό Εφετείο με την παρέμβασή της ενώπιον του τελευταίου , ή ότι δεν είχε προβεί στην μνημονευόμενη διαδικασία του άρθρου 16 παρ. 8 του Κ.Α.Α.Α., απορριπτομένων ως αβασίμων των παραπάνω ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου».

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε δει ότι τα συστατικά του ακινήτου περιλαμβάνονται στην αποζημίωση για την απαλλοτρίωση και ποια είναι τα δικαιώματα ιδιοκτήτη ακινήτου ο οποίος δεν συμμετείχε στη δίκη απαλλοτρίωσης για την αποζημίωση .

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υπόθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ιδιοκτήτης τμήματος ακινήτου που δεν συμπεριλήφθηκε στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης.