Δικαιώματα ιδιοκτήτη ακινήτου που δεν συμμετείχε στη δίκη απαλλοτρίωσης για την αποζημίωση

απαλλοτρίωση αποζημίωση ιδιοκτήτης δίκη

Ποια δικαιώματα έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεν συμμετείχε στη δίκη για την αποζημίωση του ακινήτου από την αναγκαστική απαλλοτρίωση;

Ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που απαλλοτριώνεται ενδέχεται να μην λάβει εγκαίρως γνώση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου του και να μην συμμετάσχει στη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Εάν αυτό συμβεί – και συμβαίνει συχνά ιδίως σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτός αστικού ιστού που αφορούν ακίνητα στα οποία οι ιδιοκτήτες δεν μεταβαίνουν συχνά -, τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης για να διεκδικήσει μεγαλύτερη αποζημίωση για το ακίνητό του από την αναγκαστική απαλλοτρίωση;

Ο ιδιοκτήτης που δεν συμμετείχε στη δίκη για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του από την αναγκαστική απαλλοτρίωση δικαιούται να αιτηθεί από το δικαστήριο μεγαλύτερη αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου του εντός προθεσμίας πέντε ετών που αρχίζει από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ή προθεσμίας έξι μηνών που αρχίζει από τότε που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έλαβε γνώση για το δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του από την αναγκαστική απαλλοτρίωση χωρίς τη δική του συμμετοχή.

Ας δούμε μία δικαστική απόφαση που εξηγεί το δικαίωμα του ιδιοκτήτη που δεν συμμετείχε στη δίκη για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του από αναγκαστική απαλλοτρίωση να ζητήσει να οριστεί μεγαλύτερη αποζημίωση εντός προθεσμίας 5 ετών από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ή προθεσμίας 6 μηνών από τότε που έμαθε για τη δίκη ορισμού αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση:

Κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων), η οποία είναι όμοια με την καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του προϊσχύοντος ν.δ. 797/1971, η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή της αποζημίωσης, στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο, οποία προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά κατά τον παρόντα νόμο ή με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης γνωστοποίησης, ότι η αποζημίωση κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά το επόμενο άρθρο 8 του ίδιου νόμου.

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι, όποιος δεν κλητεύθηκε ούτε έλαβε μέρος στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης δικαιούται να ασκήσει με αίτηση την αξίωσή του για καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης, κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου, μέσα σε πέντε έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και σε περίπτωση, που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση, μέσα σε έξι μήνες από τότε που αυτός έλαβε γνώση.

Η γνώση αυτή αναφέρεται στον καθορισμό της αποζημίωσης και όχι στην ως άνω συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

Το ζήτημα της παραγραφής του δικαιώματος του καθορισμού της αποζημίωσης, είναι διάφορο του ζητήματος της προθεσμίας (5ετίας από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ή 6 μήνες από τη γνώση του καθορισμού προσωρινής αποζημίωσης, που ορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 εδ. β’ του Ν. 2882/2001 και αφορά το δικαίωμα του δικαιούχου, ο οποίος δεν κλητεύθηκε, ούτε έλαβε μέρος στη δίκη για τον καθορισμό αποζημίωσης, να ζητήσει μεγαλύτερη οριστική αποζημίωση, και εφόσον βεβαίως έχει ήδη καθοριστεί με δικαστική απόφαση η προσωρινή αποζημίωση.

Συνακόλουθα, από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α’ του ιδίου παραπάνω νόμου (ΚΑΑΑ), προκύπτει ότι αυτός, ο οποίος δεν κλητεύθηκε ούτε έλαβε μέρος στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης, δικαιούται κατά το άρθρο 21 του νόμου να ασκήσει την αξίωσή του για καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης μέσα σε πέντε έτη από την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, εκτός αν αποδεδειγμένα αυτός έλαβε γνώση, οπότε οφείλει να ασκήσει την άνω αξίωσή του μέσα σε έξι μήνες από τότε, που έλαβε γνώση του καθορισμού της αποζημίωσης, διότι διαφορετικά ή άνω αξίωσή του υπόκειται σε παραγραφή.»

Παλαιότερα σε άλλες αναρτήσεις μας είχαμε εξετάσει ζητήματα σχετικά με την Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου και Ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης λόγω επίταξης ακινήτου;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του συνδέσμου που οδηγεί στη σελίδα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εντός προθεσμίας 5 ετών από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ή 6 μηνών από τη γνώση της απόφασης αποζημίωσης ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεν συμμετείχε στη δίκη απαλλοτρίωσης μπορεί να ζητήσει μεγαλύτερη αποζημίωση.