Γνώση ιδιοκτήτη ακινήτου για την απόφαση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης.

ιδιοκτήτης-γνώση-δικαστικής-αποζημίωσης-απαλλοτρίωσης

Πότε ο ιδιοκτήτης ακινήτου θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της δικαστικής απόφασης που προσδιορίζει την αποζημίωση του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε;

Το χρονικό σημείο που λαμβάνει γνώση ο ιδιοκτήτης για το δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του που απαλλοτριώθηκε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ιδιοκτήτη που δεν συμμετείχε στη δίκη απαλλοτρίωσης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του. Σηματοδοτεί την εκκίνηση της προθεσμίας έξι μηνών που έχει στη διάθεσή του ο ιδιοκτήτης για να αιτηθεί από το δικαστήριο μεγαλύτερη αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου του.

Όπως είδαμε και σε σχετικά πρόσφατη ανάρτησή μας, ο νόμος ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης ακινήτου που απαλλοτριώθηκε, εφόσον δεν συμμετείχε στη δίκη απαλλοτρίωσης, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μεγαλύτερη αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εντός προθεσμίας 6 μηνών που ξεκινά από τότε που ο ιδιοκτήτης που δεν συμμετείχε στη δίκη για το δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λαμβάνει γνώση της απόφασης.

Ας δούμε μία πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που ασχολήθηκε με το ζήτημα πότε ο δικαιούχος ιδιοκτήτης λαμβάνει γνώση για το δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του που απαλλοτριώθηκε ώστε να ξεκινήσει η 6μηνη προθεσμία του δικαιώματός του να αιτηθεί μεγαλύτερη αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου του:

«Συμπερασματικά, το Εφετείο ως θεμελιωτικό στοιχείο της αποδεδειγμένης γνώσης των αναιρεσειόντων για την έναρξη της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας, δέχθηκε τη διαδικασία της επίταξης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και την είσπραξη του ποσού αυτής, ενώ κατά το άρθρο 9 παρ. 4 περ. β’ Ν. 2882/2001, αφετήριο γεγονός για την έναρξη της εξάμηνης προθεσμίας για τον καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, είναι η γνώση του δικαιούχου ιδιοκτήτη για τον καθορισμό της προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης και όχι της επίταξης. Στην ένδικη υπόθεση ο χρόνος καθορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος είναι πολύ μεταγενέστερος της επίταξης.

Εκτός τούτου, το Εφετείο δεν αιτιολογεί ουδόλως, εάν οι αναιρεσείοντες είχαν κλητευθεί ή εάν είχαν λάβει μέρος στις ανωτέρω δίκες καθορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος, ούτε εάν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στους αναιρεσείοντες, οπότε, στην περίπτωση αυτή, μετά τη δημοσίευση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων, άρχισε να τρέχει η εξάμηνη προθεσμία για την αποδεδειγμένη γνώση των αναιρεσειόντων.

Ο ισχυρισμός του αναιρεσιβλήτου Ελληνικού Δημοσίου, ότι στις δίκες επί των αιτήσεών του για τον καθορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης οι καθών η αίτηση, που υπερέβαιναν τους 100, μεταξύ των οποίων ήταν και οι ήδη αναιρεσείοντες είχαν κλητευθεί με τοιχοκόλληση της πράξης προσδιορισμού δικασίμου κατ’ άρθρ. 19 παρ. 4 εδ. β’ του Ν. 2882/2001, είναι αλυσιτελής. Και τούτο διότι το Εφετείο, που κατ’ αρχήν δέχεται ως επιτρεπτό τον ανωτέρω τρόπο κλήτευσης, κατά την ανάπτυξη της μείζονος νομικής του σκέψης, …., ουδόλως αιτιολογεί, εάν στην ένδικη περίπτωση, τηρήθηκε νόμιμα η ανωτέρω διαδικασία τοιχοκόλλησης της πράξης προσδιορισμού δικασίμου, ούτε εάν κοινοποιήθηκαν στους αναιρεσείοντες οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, ώστε να αρχίσει να τρέχει η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία

Επομένως, το Εφετείο με το να αρκεστεί στη θεμελίωση της αποδεδειγμένης γνώσης των αναιρεσειόντων στη γενική τους γνώση, ότι τα ακίνητά τους έχουν απαλλοτριωθεί και ότι εισπράχθηκε το ποσό της επίταξης από τρίτα πρόσωπα, σε προγενέστερο χρόνο, κατά τον οποίο δεν είχε καθοριστεί ακόμη η προσωρινή, ούτε η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης που καθορίστηκαν σε μεταγενέστερα έτη κατόπιν σχετικών αιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, για τον καθορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, διέλαβε ελλιπή και ανεπαρκή αιτιολογία για την αποδεδειγμένη – καταφατική γνώση των αναιρεσειόντων περί καθορισμού προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, από την οποία και μόνον αρχίζει να τρέχει η βραχύτερη προθεσμία των έξι μηνών, εντός της οποίας υποχρεούνται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης να ασκήσουν το δικαίωμά τους για μεγαλύτερη οριστική αποζημίωση και τα συναφή με αυτό αιτήματα ιδιαίτερης αποζημίωσης, ανατροπής του τεκμηρίου ωφέλειας και αναγνώρισής τους ως δικαιούχων της αποζημίωσης

Το ζήτημα της γνώσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για το δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης που εξετάζουμε στην παρούσα ανάρτησή μας συνδέεται  με τα δικαιώματα που έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεν συμμετείχε στη δίκη απαλλοτρίωσης για μεγαλύτερη αποζημίωση του ακινήτου του που είχαμε εξετάσει σε παλαιότερη ανάρτησή μας.
Θέλετε να επικοινωνήσετε με δικηγόρο για ζητήματα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εξάμηνη προθεσμία για μεγαλύτερη αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης ξεκινά από τη γνώση του ιδιοκτήτη ακινήτου για το δικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης απαλλοτρίωσης.

,