Ζημία στο τμήμα οικοπέδου που δεν απαλλοτριώνεται και αποζημίωση

απαλλοτρίωση τμήμα οικοπέδου αποζημίωση

Αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης για τη ζημία στο τμήμα του οικοπέδου που δεν απαλλοτριώθηκε;

Το τμήμα του οικοπέδου που απομένει μετά την απαλλοτρίωση μέρους του αρχικού οικοπέδου ενδέχεται να έχει υποστεί μείωση της αξίας του λόγω της μείωσης της επιφάνειας του αρχικού οικοπέδου. Η μείωση αυτή μπορεί να ισοδυναμεί ακόμη και με αδυναμία χρήσης του τμήματος του οικοπέδου που απομένει μετά την απαλλοτρίωση μέρους μόνο του αρχικού οικοπέδου.

Ο ιδιοκτήτης του τμήματος του οικοπέδου που δεν απαλλοτριώθηκε αλλά υπέστη ζημία λόγω της απαλλοτρίωσης ενός μόνο μέρους του αρχικού οικοπέδου δικαιούται αποζημίωση, η οποία είναι «ιδιαίτερη αποζημίωση», διότι καλύπτει τη μείωση της αξίας του εναπομείναντος οικοπέδου επειδή ελαττώθηκε η έκτασή του ή ακόμη και επειδή το εναπομείναν τμήμα του οικοπέδου κατέστη άχρηστο.

Ας δούμε και τη νομική θεμελίωση της αξίωσης ιδιαίτερης αποζημίωσης του ιδιοκτήτη για το εναπομείναν τμήμα του οικοπέδου μετά την απαλλοτρίωση μέρους του αρχικού οικοπέδου μέσα από το απόσπασμα δικαστικής απόφασης:

«Κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), εάν απαλλοτριωθεί τμήμα του ακινήτου, με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να μειωθεί ή το τμήμα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, με την απόφαση προσδιορισμού της αποζημίωσης για το απαλλοτριούμενο τμήμα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται μαζί με την αποζημίωση για το απαλλοτριούμενο.

Από το συνδυασμό όσων προεκτέθηκαν σαφώς συνάγεται ότι, όταν ο νομοθέτης στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 και σε αυτήν του άρθρου 21 του Ν. 2882/2001 κάνει λόγο για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης ή για καθορισμό οριστικής αποζημίωσης, μη διακρίνοντας περαιτέρω, εννοεί τόσο τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων και επικειμένων, όσο και τον καθορισμό οριστικής ιδιαίτερης αποζημίωσης, για την από την απαλλοτρίωση μείωση της αξίας του απομένοντος στον ιδιοκτήτη τμήματος του ακινήτου του, αφού ο καθορισμός και των δύο επιβάλλεται να γίνεται ενιαίως, η δε καταβολή και των δύο είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να έχει καταβληθεί πλήρης η εκ της απαλλοτριώσεως αποζημίωση και να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε δει περιπτώσεις αποζημίωσης ακινήτου λόγω στέρησης της χρήσης του για την προστασία πολιτιστικών αγαθών και αποζημίωσης για τη στέρηση της χρήσης ακινήτου δεσμευμένου για την προστασία οικολογικού συστήματος .
Χρειάζεστε τις υπηρεσίες του δικηγορικού γραφείου μας για ζητήματα ιδιαίτερης αποζημίωσης εναπομείναντος τμήματος ακινήτου μετά από μερική απαλλοτρίωση ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο ιδιοκτήτης τμήματος οικοπέδου που δεν απαλλοτριώθηκε δικαιούται αποζημίωση για τη ζημία που υφίσταται το τμήμα του οικοπέδου από την απαλλοτρίωση.