Διόρθωση στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου αγνώστου ιδιοκτήτη

απαλλοτρίωση διόρθωση στοιχείων ιδιοκτήτη

Η διόρθωση των στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου που καταγράφηκε ως αγνώστου ιδιοκτήτη στους κτηματολογικούς πίνακες ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώνονται κατ’ εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων πόλεως δεν πληροφορούνται εγκαίρως τη σχετική διαδικασία εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου με συνέπεια να μην συμμετέχουν σε αυτήν.

Έτσι τα ακίνητά τους καταγράφονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και δεν καλούνται στις σχετικές δίκες απαλλοτριώσεων. Η αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου τους προσδιορίζεται ερήμην τους με συνέπεια να υφίστανται σημαντική περιουσιακή ζημία.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει μόλις αντιληφθεί ότι το ακίνητό του έχει ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως να  δηλώσει τα στοιχεία ιδιοκτησίας του ώστε να διορθωθεί ο κτηματολογικός πίνακας εγκαίρως και να συμμετέχει στις δίκες απαλλοτρίωσης.

Ας δούμε ένα σχετικό απόσπασμα δικαστικής απόφασης για τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα ως προς την ιδιοκτησία ακινήτου που καταγράφηκε ως αγνώστου ιδιοκτήτη:

Ιδιοκτήτης του ακινήτου κατά τον κρίσιμο για την κήρυξη της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης χρόνο ήταν ο πατέρας του αιτούντος …., ο οποίος είχε αποκτήσει το ακίνητο με αγορά από τον …., δυνάμει του υπ’ αριθ. … αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου …, νομίμως μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου …. και το διατήρησε στην κυριότητά του μέχρι και το θάνατό του στις … Στη μερίδα του πατέρα του αιτούντος έχει εγγραφεί και η ως άνω διορθωτική απόφαση του Νομάρχη …, με την οποία διορθώθηκε ως προς το ακίνητο του αιτούντος η αρχική ….. απόφαση του Νομάρχη …, η οποία κύρωσε τη σχετική υπ’ αριθμόν ένα (1) Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας «….» του ως άνω Δήμου και εμφάνιζε το ακίνητο ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Σε παλαιότερη ανάρτησή μας είχαμε δει περίπτωση απόφασης ορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου .
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με το δικηγόρο απαλλοτριώσεων Στέφανο Ασλανίδη .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Απαραίτητη ενέργεια για τη διεκδίκηση αποζημίωσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης είναι η διόρθωση των στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου καταγεγραμμένου ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»