Αύξηση από 180€ σε 300€/τ.μ. της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Αύξηση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης

Εφετείο ορίζει αυξημένη σε 300 από 180€/τμ την οριστική τιμή αποζημίωσης τμήματος οικοπέδου που ρυμοτομείται κατ’ εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο είχε προσδιορίσει την προσωρινή τιμή αποζημίωσης στο ποσό των 180€/τμ ενάμισι έτος νωρίτερα. Η αντικειμενική αξία που ίσχυε για τα ακίνητα της περιοχής ήταν 126€/τμ

Το Εφετείο λαμβάνει υπόψη του την πλήρη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και συναφείς δικαστικές αποφάσεις για ρυμοτομούμενα ακίνητα στην ίδια περιοχή και προσδιορίζει στα 300€ ανά τετραγωνικό μέτρο την οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του υπό απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου.

Τα δικαστήρια δέχονται ως συγκριτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης ακινήτου υπό απαλλοτρίωση κάθε πώληση ακινήτου στην ίδια περιοχή (εφόσον στο συμβόλαιο αναγράφεται η πραγματική αξία πώλησης), όχι όμως και απλές αγγελίες ακινήτων προς πώληση, τις οποίες δεν θεωρούν αξιόπιστες.

Ας δούμε το ενδιαφέρον απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση που ανεβάζει την αποζημίωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου από τα 180 στα 300€, αυξημένη δηλαδή κατά 67% σε σύγκριση με την προσωρινή τιμή αποζημίωσης που είχε ορίσει το Μονομελές Πρωτοδικείο και κατά 138% σε σύγκριση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Η εδαφική έκταση με κωδικό αριθμό κτηματολογικού πίνακα …… έχει εμβαδόν 192 τ.μ. Μετά την αφαίρεση της αναλογούσας εισφοράς σε γη έχει εμβαδόν 128 τ.μ. Ιδιοκτήτρια και δικαιούχος της αποζημίωσης σύμφωνα με την ……. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου …… είναι η αιτούσα.

Υπόχρεος προς αποζημίωση ο καθʼ ου Δήμος …… Η επίδικη έκταση βρίσκεται στη συμβολή της οδού ….. με πεζόδρομο που συναντά την οδό αυτή, μεταξύ των Ο.Τ. …, … και …, της πολεοδομικής ενότητας «….» του Δήμου ….. Απέχει από το κέντρου του Δήμου. Βρίσκεται στα όρια με το Δήμο …..

Η εν λόγω περιοχή είναι πλέον οικιστικά διαμορφωμένη με οικοδομές κατά το πλείστον συνηθισμένης κατασκευής, με μέγιστο ύψος 11 μ. και συντελεστή δόμησης 0,8. Είναι συνδεδεμένη με όλες τις παροχές κοινής ωφέλειας και εξυπηρετείται με αστική συγκοινωνία.

Η αντικειμενική αξία της επίδικης έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 126€/τ.μ., χωρίς να ληφθεί υπόψη ο μειωτικός συντελεστής της περίπτωσης Ζ, λόγω της κήρυξής της ως απαλλοτριωτέας, σύμφωνα με το ……. έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας …….

Με την προαναφερόμενη ….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….. καθορίστηκε προσωρινά η τιμή μονάδας αποζημίωσης στο ποσό των 180 ε/τ.μ.

Η αιτούσα προσδιορίζει την αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου σε 300 ε/τ.μ. Προς υποστήριξη της αιτήσεώς της επικαλείται και προσκομίζει ως συγκριτικά στοιχεία α) την ….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….., με την οποία καθορίστηκε ως προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης το ποσό των 200€/τ.μ. με κρίσιμο χρόνο τη …. και β) την … απόφαση του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου με την οποία καθορίστηκε ως προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης -που έχει ήδη καταστεί οριστική τιμή – το ποσό των 320€/τ.μ. με κρίσιμο χρόνο την …..

Ο καθʼ ου η αίτηση  Δήμος προς απόκρουση αυτής προσκομίζει και επικαλείται ως συγκριτικά στοιχεία: α) τις …. και ….. αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου …., με τις οποίες καθορίστηκε ως προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης το ποσό των 175 και 190€/τ.μ., αντίστοιχα, με κρίσιμους χρόνους την ….. και …… και β) την ….. απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία καθορίστηκε ως οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης το ποσό των 170€/τ.μ., με κρίσιμο χρόνο την …..

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο τούτο κρίνει ότι, κατά το χρόνο συζήτησης της υπό κρίση αίτησης (…..) – αφού από την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης για τον προσωρινό καθορισμό της αποζημίωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου …. παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους (άρθρο 13 §1 του ν. 2882/2001, όπως συμπληρώθηκε με την § 4 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002) – η πραγματική αξία της επίδικης εδαφικής έκτασης, ενόψει της θέσης και της έκτασής της, σύμφωνα με τις υφιστάμενες, κατά τον κρίσιμο χρόνο, οικονομικές και νομισματικές συνθήκες και χωρίς να υπολογιστεί τυχόν ανατίμηση ή υποτίμηση αυτής, λόγω της εξαγγελίας ή της κηρύξεως της ρυμοτομίας ή της εκτέλεσης του έργου, για το οποίο κηρύχθηκε η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση , ανέρχεται στο ποσό των 300€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό γραφείο μας;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αύξηση της τιμή μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτου από 180€ σε 300€ /τ.μ.