Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση

Το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να εισπράξει την αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου του υπόκειται σε παραγραφή.

Η παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Δημοσίου που ενημερώνει για την κατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κατάληψη του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου και η χρήση του από το Δημόσιο χωρίς να έχει προηγουμένως παρακατεθεί η αποζημίωση δεν ξεκινά το χρόνο παραγραφής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση είναι η κατάθεση του ποσού από τον υπόχρεο φορέα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εάν δεν κατατεθεί το ποσό της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του ακινήτου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο προχωρήσει στην κατάληψη του ακινήτου προς υλοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης, ο ιδιοκτήτης όχι απλώς δεν χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης αλλά δικαιούται και πρόσθετη αποζημίωση λόγω  στέρησης της χρήσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου

Ας δούμε ένα απόσπασμα σχετικής δικαστικής απόφασης για την παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης της αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης:

«Αφετήριο γεγονός της παραγραφής της αξίωσης του αναγνωρισθέντος δικαιούχου για την είσπραξη της καθορισθείσας οριστικά ή προσωρινά αποζημίωσης είναι η κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου του, η οποία δεν μπορεί να γίνει πριν τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία, όμως, συντέλεση έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την καταβολή στον αναγνωρισθέντα δικαιούχο της αποζημίωσης κατά τους ορισμούς των άρθρων 7 και 8 Ν.2882/2001.

Η κατάληψη του απαλλοτριωμένου ακινήτου πριν από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης είναι παράνομη και δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της, αντιθέτως γεννά και αξίωση του ιδιοκτήτη προς αποζημίωση για το χρόνο που στερήθηκε την κατοχή του».

Πατήστε το σύνδεσμο που ακολουθεί εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.