Αποζημίωση από απαλλοτρίωση λόγω διάνοιξης δημοτικής οδού

Αποζημίωση διάνοιξης δημοτικής οδού από παρόδιους ιδιοκτήτες

Υπόχρεοι για την αποζημίωση των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για τη διάνοιξη δημοτικής οδού είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αποκτούν πρόσωπο στη διανοιγόμενη δημοτική οδό.

Η υποχρέωση αποζημίωσης των παρόδιων ιδιοκτητών αφορά ζώνη διανοιγόμενης δημοτικής οδού πλάτους 20 μέτρων. Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογή των διατάξεων περί διάνοιξης εθνικής οδού, δηλαδή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 5 του Ν.653/1977 «Υποχρεώσεις παρόδιων ιδιοκτητών κλπ», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με εκείνες του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 1349/1983, του άρθρου 62 του ν.947/1979 και του άρθρου 25 παρ.4 του ν. 1418/1977, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 14 του Π.Δ. 929/1979.

Για τη διάνοιξη εθνικών οδών εκτός σχεδίου πόλεων πλάτους καταλήψεως μέχρι 30 μέτρων οι παρόδιοι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπο στην προς διάνοιξη οδό, τεκμαίρεται ότι ωφελούνται από τη διάνοιξη και υποχρεώνονται να αποζημιώσουν ζώνη πλάτους μέχρι 15 μέτρων.

Οι παραπάνω διατάξεις, περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών εκτός σχεδίων πόλεων, εφαρμόζονται και επί επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών για το μέχρι 20 μέτρων πλάτος αυτών (άρθρο 62 παρ.10 του Ν.947/1979), καθώς και για τις απαλλοτριώσεις που γίνονται για τη βελτίωση υφισταμένων οδών, νέες χαράξεις ή τμήματα αυτών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (άρθρο 62 παρ.9 του Ν.947/1979).

Συνεπώς τεκμαιρόμενη ωφέλεια, άρα και υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες αποζημιώσεως των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για τη διάνοιξη οδών, έχουν όχι μόνο οι παρόδιοι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αποκτούν πρόσωπο στην εθνική οδό εκτός σχεδίου πόλεως, αλλά και  και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αποκτούν πρόσωπο στη διανοιγόμενη επαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική οδό εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ή ακόμη και σε υφιστάμενη οδό εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, προς βελτίωση της οποίας πραγματοποιείται νέα χάραξη ή διαπλάτυνση.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση μπορεί να επισπεύδεται από το Δημόσιο, αλλά και από Ο.Τ.Α. πρώτου ή δευτέρου βαθμού, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κλπ», που ακολούθησε τα ν.947/1979 και εκδόθηκε σε εκτέλεση και εφαρμογή του άρθρου 24 παρ.2 έως 5 του Συντάγματος για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αφαιρούμενο τμήμα ιδιοκτησίας (το ακίνητο που απαλλοτριώνεται) να είναι μεγαλύτερο του οφειλόμενου ποσοστού συνεισφοράς σε γη και η Διοίκηση να μην προτίθεται να παραχωρήσει άλλο ακίνητο ίσης αξίας.

Εφόσον συντρέχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, υπόχρεοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.3, 2 παρ.1, 32 έως 35, 37, 42 και 46 έως 48 του από 17.07/16.08.1923 ν.δ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» να καταβάλουν την αποζημίωση για το τμήμα του  ακινήτου που απαλλοτριώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του οφειλόμενου ποσοστού εισφοράς σε γη είναι ο Δήμος και οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, όπως αναλογίζεται στον καθένα με την πράξη αναλογισμού αποζημίωσης.

Είχαμε δει στο παρελθόν πώς αμφισβητείται  τεκμήριο ωφέλειας του παρόδιου ιδιοκτήτη ακινήτου σε διάνοιξη εθνικής οδού. Στην επόμενη ανάρτησή μας θα δούμε πώς αμφισβητείται και σε διάνοιξη δημοτικής οδού

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν πρόσωπο σε διανοιγόμενη δημοτική οδό είναι υπόχρεοι αποζημίωσης για τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται