Έκδοση Βεβαίωσης χρήσεων γης από Υπηρεσίες Δόμησης. Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση «βεβαίωσης χρήσεων γης ακινήτου» από τις Υπηρεσίες Δόμησης επαναπροσδιορίστηκαν με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο ο αιτών τη βεβαίωση χρήσεων γης ακινητου δεν απαιτείται να προσκομίσει έγγραφα νομιμοποιητικά των υφιστάμενων κτισμάτων ή κατασκευών που βρίσκονται στο ακίνητο, όπως είναι η οικοδομική άδεια, η δήλωση υπαγωγής σε νόμους περί αυθαιρέτων, η άδεια λειτουργίας, η τεχνική έκθεση κ.λπ.

Αντιθέτως, ο αιτών την έκδοση βεβαίωσης χρήσεων γης οφείλει να προσκομίσει με την αίτησή του μόνο εκείνα τα δικαιολογητικά από τα οποία προσδιορίζεται με σαφήνεια η θέση του ακινήτου.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσεων γης ακινήτου δεν πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κατασκευών από τις Υπηρεσίες Δόμησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η «βεβαίωσης χρήσεων γης» που εκδίδει η Υπηρεσία Δόμησης είναι διαφορετικού περιεχομένου βεβαίωση σε σχέση με τη «βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης» που εκδίδει ιδιώτης μηχανικός κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του αρ. 107 του ν. 4495/2017.

Η εγκύκλιος στην οποία αναφερόμαστε έχει αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/61481/1475/15.6.2022 και το ακριβές της περιεχόμενο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης χρήσεως γης ακινήτου έχει ως εξής:

«Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για την έκδοση «βεβαίωσης χρήσεων γης ακινήτου» υποβάλλεται αίτημα του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Υπηρεσία το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται αποκλειστικά από τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν με σαφήνεια τη θέση του ακινήτου για την επαγωγή ασφαλών στοιχείων, ήτοι:

α) Για ακίνητο εντός σχεδίου αρκεί η αναφορά στην ακριβή διεύθυνση ή το Ο.Τ. στο οποίο ανήκει το ακίνητο.

β) Για γήπεδο εκτός σχεδίου το αίτημα συνοδεύεται από απόσπασμα χάρτη υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό ο οποίος και θα φέρει την ευθύνη για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου.

Σε κάθε περίπτωση δεν απαιτείται η επισύναψη άλλων εγγράφων, όπως ενδεικτικώς, νομιμοποιητικών των υφιστάμενων κτισμάτων και τυχόν υφιστάμενων κατασκευών (οικοδομικές άδειες, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους περί αυθαιρέτων, κλπ.) αδειών λειτουργίας, τεχνικών εκθέσεων κ.λπ., ενώ δεν πραγματοποιείται από την ΥΔΟΜ έλεγχος νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κατασκευών.

Σημειώνεται δε ότι το περιεχόμενο της «βεβαίωσης χρήσεων γης» διαφοροποιείται από το περιεχόμενο της «βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης» της παρ. 8 του αρ. 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η οποία εκδίδεται από ιδιώτη μηχανικό.

Το περιεχόμενο της βεβαίωσης χρήσεων γης θα έχει ενδεικτικώς την κάτωθι δομή:

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση Χρήσεων Γης

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. …….. αιτήσεώς σας, σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητο επί της οδού ………. / επί του ΟΤ …… / του συνημμένου στην αίτηση αποσπάσματος χάρτη εφόσον πρόκειται για εκτός σχεδίου περιοχή, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ……..οι χρήσεις γης ορίζονται ως …. .

Ειδικότερα, επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση / δεν επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση / επιτρέπονται οι χρήσεις …..…..

(Συμπληρώνεται τυχόν πρόβλεψη περί νομίμως υφιστάμενων, και νομίμως υπαχθέντων σε νόμους περί υπαγωγής αυθαιρέτων, συνεχιζόμενων χρήσεων ή άλλων μεταβατικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται παρά το μη επιτρεπτό της χρήσης από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.)

Το παρόν ισχύει υπό την προϋπόθεση ελέγχου των λοιπών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και λοιπών ειδικών διατάξεων από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Η παρούσα εκδίδεται στο πλαίσιο ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας από το σύνολο των Υ.ΔΟΜ. της χώρας και της απλοποίησης και επίσπευσης των διαδικασιών.»

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε εξετάσει ζητήματα σχετικά με τη χρήση ακινήτου και ειδικότερα ζητήματα αποζημίωσης λόγω στέρησης της χρήσης του ακινήτου.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο που οδηγεί στο ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΣΛΑΝΙΔΗ .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα απαιτούμενα δικαιολητικά για την έκδοση βεβαίωσης χρήσεων γης ακινήτου από τις Υπηρεσίες Δόμησης αφορούν αποκλειστικά τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου.