Η αντικειμενική αξία του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου

απαλλοτρίωση αντικειμενική αξία

Πώς επηρεάζει η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου σε εφαρμογή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου;

Το ζήτημα της εκτίμησης της αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Η αξία του ακινήτου πριν την εξαγγελία της απαλλοτρίωσης θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό της προσωρινής και της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης του ακινήτου.

Κρίσιμο στοιχείο για την ύψος της αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση ασκεί και η αντικειμενική αξία του ακινήτου που απαλλοτριώνεται. 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης η αξία των ακινήτων έχει υποτιμηθεί. Παλαιότερα η εμπορική αξία του ακινήτου υπερέβαινε κατά πολύ την αντικειμενική αξία του ακινήτου όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σήμερα τα οικονομικά δεδομένα έχουν μεταβληθεί. Στις λεγόμενες υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι ανώτερη της εμπορικής αξίας του ακινήτου

Ας δούμε πώς έκρινε το Δικαστήριο την αξία και την αποζημίωση του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου σε μία όχι ιδιαίτερης εμπορικής αξίας περιοχή του Δήμου Αχαρνών:  

«Από τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους αποδεικτικά στοιχεία, προέκυψε ότι η περιοχή στην οποία ευρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο, χαρακτηρίζεται ως καλή περιοχή. Το απαλλοτριούμενο ακίνητο είναι γωνιακό. Στην γύρω περιοχή υπάρχουν αρκετά εμπορικά καταστήματα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

Η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των (221,40) € ανά τ.μ. σύμφωνα με την Έκθεση υπολογισμού αντικειμενικής αξίας των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων» της κατά τόπο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.

Με βάση λοιπόν τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζονται στο Δικαστήριο και τα οποία μνημονεύονται προηγουμένως, το Δικαστήριο κρίνει ότι κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης η πραγματική αξία της εδαφικής εκτάσεως που απαλλοτριώθηκε, με τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν, χωρίς να υπολογιστεί η τυχόν ανατίμηση ή υποτίμησή της, λόγω της εξαγγελίας της απαλλοτρίωσης, της αξίας που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, η οποία προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειμενική τους αξία και κατά συνέπεια η πλήρης αποζημίωση, δηλαδή εκείνη, με την οποία μπορεί να αντικατασταθεί το απαλλοτριούμενο ακίνητο με άλλο ισάξιο, ανέρχεται στο ποσό των (220) € ανά τ.μ.».

Σε παλαιότερη ανάρτησή μας είχαμε δει περίπτωση σημαντικής αύξησης της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου κατά τον δικαστικό προσδιορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες δικηγόρου απαλλοτριώσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αντικειμενική αξία του ακινήτου που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης.