Έκθεση Εκτιμητικής Επιτροπής και εισφορά σε γη και χρήμα

εισφορά σε γη και χρήμα αξία ακινήτων

Η Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής για την αξία του ακινήτου αποτελεί κομβικό στάδιο για την επιβολή εισφοράς σε γη και χρήμα.

Η εκτίμηση της αξίας στην οποία προβαίνει η Εκτιμητική Επιτροπή  με Έκθεσή της κατά το στάδιο ένταξης ή επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως δημιουργεί σοβαρότατες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις για τους βαρυνόμενους και θιγόμενους ιδιοκτήτες που θα συνεισφέρουν γη και χρήμα ή θα κληθούν να αποζημιώσουν τα ακίνητα που δεσμεύει  το ρυμοτομικό σχέδιο.

Ωστόσο η Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής αποτελεί μεν ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, υπό την έννοια ότι η διαδικασία είναι άκυρη χωρίς αυτήν, αλλά θα υποστεί πλήρη δικαστικό έλεγχο από το δικαστήριο το οποίο μπορεί να διατάξει συμπλήρωση της αιτιολογίας της ή να δεχτεί άλλα αποδεικτικά μέσα των διαδίκων.

Ας δούμε και το σχετικό απόσπασμα από μία τυπική δικαστική απόφαση που έκρινε επί της αξίας των ακινήτων που εκτίμησε η Εκτιμητική Επιτροπή με την Έκθεσή της:

Η σύνταξη της προβλεπόμενης από το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 5/1986 Έκθεσης της Εκτιμητικής Επιτροπής περί της αξίας του οικοπέδου και των κτισμάτων που τυχόν υπάρχουν σʼ αυτό, αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας επιβολής εισφοράς σε χρήμα λόγω εντάξεως ή επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, η μη τήρηση του οποίου συνιστά λόγο ακυρώσεως της πράξεως επιβολής της εισφοράς. Και ναι μεν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ιδίου π. δ/τος, η έκθεση της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ως εκ τούτου πρέπει να περιέχει περιγραφή του οικοπέδου των κτισμάτων που τυχόν υπάρχουν σʼ αυτό και να αναφέρεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, επί των οποίων η επιτροπή στήριξε την κρίση της περί της αξίας τους, πλην η παράλειψη της μνείας ή η ελλιπής παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων προς στήριξη της κρίσης για τον καθορισμό της αξίας του ακινήτου δεν συνεπάγεται αναγκαίως την ακύρωση της καταλογιστικής πράξης, αλλά μπορεί το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, είτε να αποφασίσει περί συμπληρώσεως των αποδείξεων με την προσαγωγή στοιχείων από τους διαδίκους, είτε να διατάξει τη διενέργεια επανελέγχου προς συμπλήρωση της έκθεσης με συγκεκριμένα στοιχεία.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο για ζητήματα απαλλοτριώσεων που σας απασχολούν;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής για τον υπολογισμό εισφοράς σε γη και χρήμα κατά την ένταξη ή επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου προσβάλλεται δικαστικώς