Απαλλοτρίωση και αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω παράνομης κατάληψης ακινήτου

αποζημίωση στέρηση χρήσης ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου υπό απαλλοτρίωση δικαιούται αποζημίωση εφόσον στερείται τη χρήση του ακινήτου πριν συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου.

Αναγκαία προϋπόθεση για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης άρα και για να χάσει ο ιδιοκτήτης νομίμως τη χρήση του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου είναι η νόμιμη καταβολή της αποζημίωσης είτε στον δικαιούχο είτε με παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όπως ορίζει ο νόμος.

Κατά συνέπεια η κατάληψη του ακινήτου προς εκτέλεση των σκοπών της απαλλοτρίωσης από τον αρμόδιο φορέα υπέρ του οποίου γίνεται  η απαλλοτρίωση πριν από την νόμιμη καταβολή της αποζημίωσης  είναι παράνομη και δημιουργεί αξίωση για αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω παράνομης κατάληψης ακινήτου για τη στέρησης της χρήσης του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του.

Ας δούμε σχετικά αποσπάσματα δικαστικής απόφασης: «Αφετήριο γεγονός της δεκαετούς παραγραφής της αξίωσης του αναγνωρισθέντος δικαιούχου για την είσπραξη της καθορισθείσας οριστικά ή προσωρινά αποζημίωσης είναι η κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου του, η οποία δεν μπορεί να γίνει πριν τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία, όμως, συντέλεση έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την καταβολή στον αναγνωρισθέντα δικαιούχο της αποζημίωσης κατά τους ορισμούς των άρθρων 7 και 8 Ν.2882/2001  Η κατάληψη του απαλλοτριωμένου ακινήτου πριν από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης της είναι παράνομη και δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της. Αντιθέτως γεννά και αξίωση του ιδιοκτήτη προς αποζημίωση για το χρόνο που στερήθηκε την κατοχή του απαλλοτριωθεντος ακινήτου.

Από τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα νομική σκέψη, προκύπτει ότι η αξίωση της ενάγουσας για την άσκηση της αγωγής προς είσπραξη της αποζημίωσης δεν έχει υποκύψει σε παραγραφή, εφόσον δεν έλαβε χώρα η συντέλεση της απαλλοτρίωσης ούτε και νόμιμη κατάληψη του ακινήτου, η οποία και μόνο κινεί την προθεσμία της παραγραφής, παράνομη κατάληψη ακόμη και προ του έτους 1983, όπως ισχυρίζονται οι εναγόμενοι, δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, ούτε επομένως και την έναρξη της προθεσμίας παραγραφής

Χρειάζεστε δικηγόρο για απαλλοτρίωση ακινήτου ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω παράνομης κατάληψης ακινήτου πριν την συντέλεση της απαλλοτρίωσης