Το δικαίωμα είσπραξης αποζημίωσης μετά την κατάργηση του αμάχητου τεκμηρίου αυτοαποζημίωσης σε απαλλοτρίωση ακινήτου υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή.

Όπως αρκετοί ίσως ξέρετε, το τεκμήριο αυτοαποζημίωσης ιδιοκτήτη ακινήτου που απαλλοτριώνεται ήταν αμάχητο στο παρελθόν. Αυτό σήμαινε ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε δικαίωμα να αμφισβητήσει την ωφέλεια που είχε από την απαλλοτρίωση και όφειλε να «αυτοαποζημιώνεται», δεν μπορούσε δηλαδή να αξιώσει αποζημίωση στο βαθμό που ίσχυε το αμάχητο τεκμήριο αυτοαποζημίωσης.

Ο χαρακτήρας του τεκμηρίου αυτοαποζημίωσης ως αμάχητου καταργήθηκε με το Ν 2971/2001. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονταν από το αμάχητο τεκμήριο αυτοαποζημίωσης, είχαν πλέον δικαίωμα να αξιώσουν αποζημίωση για το ακίνητό τους που απαλλοτριωνόταν.

Και η αξίωση όμως αυτή για αποζημίωση λόγω άρσης του τεκμηρίου αυτοαποζημίωσης του υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου υπάγεται στην ίδια δεκαετή παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης της αποζημίωσης μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον είχαν περάσει δέκα έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση παρά την κατάργηση του αμάχητου τεκμηρίου αυτοαποζημίωσης λόγω παραγραφής του δικαιώματός τους.

Με την ανάρτησή μας αυτή θέλουμε να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι ο ιδιοκτήτης που θίγεται από απαλλοτρίωση ακινήτου να προσφύγει άμεσα στα δικαστήρια για να μην χάσει τα δικαιώματα από την ιδιοκτησία του.

Ας δούμε λοιπόν ένα τυπικό απόσπασμα δικαστικής απόφασης για τη δεκαετή παραγραφή του δικαιώματος αποζημίωσης μετά την κατάργηση του αμάχητου χαρακτήρα του τεκμηρίου αυτοαποζημίωσης .

Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του Ν.2882/2001 το οποίο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 29 παρ.3 του αυτού νόμου εφαρμόζεται και επί απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν από 1ης Φεβρουαρίου 1971, εφόσον οι σχετικές αξιώσεις έχουν γεννηθεί αλλά δεν έχουν παραγραφεί κατά την έναρξη ισχύος αυτού «Μετά την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινώς ή οριστικώς παραγράφεται μετά δεκαετία από την κατάληψη του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε. Εάν ο προσδιορισμός της οριστικής αποζημίωσης γίνει μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και την κατάληψη του ακινήτου, η αξίωση για την είσπραξη της τυχόν διαφοράς μεταξύ οριστικής και προσωρινής αποζημίωσης παραγράφεται μετά δεκαετία από εκ δημοσίευση της απόφασης που καθορίζει την οριστική τιμή». Στην παραγραφή αυτή υπόκειται και η αξίωση είσπραξης της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση που συντελέσθηκε πριν από την ισχύ του άρθρου 33 Ν. 2971/2001 η οποία αποζημίωση αντιστοιχεί στο ποσό που το Ελληνικό Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.653/1997 δεν κατέβαλε στον κύριο του απαλλοτριούμενου ακινήτου γιατί τον θεώρησε αυτοαποζημιούμενο ως οφελούμενο παρόδιο ιδιοκτήτη. Και τούτο διότι και η αξίωση αυτή είναι αξίωση από απαλλοτρίωση.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ;

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Η αξίωση του ιδιοκτήτη να αποζημιωθεί για την απαλλοτρίωση του ακινήτου του επειδή δεν οφείλει να αυτοαποζημιωθεί υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή