Παραγραφή δικαιώματος αποζημίωσης λόγω κατάληψης του ακινήτου

κατάληψη ακινήτου παραγραφή δικαιώματος αποζημίωσης

Πότε επέρχεται παραγραφή δικαιώματος αποζημίωσης μετά την κατάληψη του ακινήτου της απαλλοτρίωσης;

Η κατάληψη του ακινήτου είναι μια διαδικασία που σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις πριν από την είσπραξη της αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου . Μετά την κατάληψη του ακινήτου, ο ιδιοκτήτης στερείται πλέον το ακίνητό του και διατηρεί την αξίωση να αποζημιωθεί λόγω της απαλλοτρίωσης του ακινήτου του.

Όπως κάθε αξίωση, έτσι και η αξίωση για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου υπάγεται σε παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης. Για να επέλθει παραγραφή δικαιώματος αποζημίωσης μετά την κατάληψη του ακινήτου και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης απαιτείται χρονικό διάστημα δέκα ετών.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον περάσουν δέκα έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, οι ιδιοκτήτες χάνουν το δικαίωμα να εισπράξουν την αποζημίωσή τους λόγω παραγραφής του δικαιώματός τους.

Με την ανάρτησή μας αυτή θέλουμε να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι ο ιδιοκτήτης που θίγεται από απαλλοτρίωση ακινήτου να προσφύγει άμεσα στα δικαστήρια για να μην χάσει τα δικαιώματα από την ιδιοκτησία του  ιδίως όταν ο φορέας της απαλλοτρίωσης προχωρήσει σε κατάληψη του ακινήτου χωρίς προηγουμένως ο ιδιοκτήτης να έχει εισπράξει την αποζημίωση της απαλλοτρίωσης.

Ας δούμε λοιπόν ένα τυπικό απόσπασμα δικαστικής απόφασης για τη δεκαετή παραγραφή του δικαιώματος αποζημίωσης μετά την κατάληψη του ακινήτου και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης :

«Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του Ν.2882/2001 το οποίο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 29 παρ.3 του αυτού νόμου εφαρμόζεται και επί απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν από 1ης Φεβρουαρίου 1971, εφόσον οι σχετικές αξιώσεις έχουν γεννηθεί αλλά δεν έχουν παραγραφεί κατά την έναρξη ισχύος αυτού «Μετά την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινώς ή οριστικώς παραγράφεται μετά δεκαετία από την κατάληψη του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε. Εάν ο προσδιορισμός της οριστικής αποζημίωσης γίνει μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και την κατάληψη του ακινήτου, η αξίωση για την είσπραξη της τυχόν διαφοράς μεταξύ οριστικής και προσωρινής αποζημίωσης παραγράφεται μετά δεκαετία από εκ δημοσίευση της απόφασης που καθορίζει την οριστική τιμή». Στην παραγραφή αυτή υπόκειται και η αξίωση είσπραξης της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση που συντελέσθηκε πριν από την ισχύ του άρθρου 33 Ν. 2971/2001 η οποία αποζημίωση αντιστοιχεί στο ποσό που το Ελληνικό Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.653/1997 δεν κατέβαλε στον κύριο του απαλλοτριούμενου ακινήτου γιατί τον θεώρησε αυτοαποζημιούμενο ως οφελούμενο παρόδιο ιδιοκτήτη. Και τούτο διότι και η αξίωση αυτή είναι αξίωση από απαλλοτρίωση.

Σας απασχολεί ζήτημα είσπραξης αποζημίωσης μετά την κατάληψη του ακινήτου σας και θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο απαλλοτριώσεων ;

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Η αξίωση του ιδιοκτήτη να εισπράξει την αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή μετά την κατάληψη του ακινήτου