Κληρονομιά ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί

απαλλοτρίωση ακινήτου κληρονομία

Κληρονομείται το ακίνητο που τελεί υπό απαλλοτρίωση, εάν ο ιδιοκτήτης αποβιώσει πριν συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση

Ο θάνατος του ιδιοκτήτη ακινήτου που βρίσκεται σε καθεστώς αναγκαστικής απαλλοτρίωσης πριν καταβληθεί η αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση και πριν ολοκληρωθεί η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δημιουργεί για τους κληρονόμους την  υποχρέωση να προβούν σε αποδοχή για κληρονομιά ακινήτου υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Ας δούμε ένα απόσπασμα από δικαστική απόφαση για κληρονομιά ακινήτου υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση που κληρονομήθηκε από τη σύζυγο και από το τέκνο του αρχικού ιδιοκτήτη:

Το ρυμοτομούμενο ακίνητο μετά το θάνατο του πατέρα του αιτούντος στις ….. περιήλθε με κληρονομική διαδοχή εκ διαθήκης στη σύζυγό του και μητέρα του αιτούντος ……………. με την υπ’ αριθ. ….. συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου ……, νομίμως μεταγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου ….., στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό …, δια της οποίας η μητέρα του αιτούντος κατέστη αποκλειστική κυρία του ρυμοτομούμενου ακινήτου εκ διαθήκης δυνάμει της ενώπιον της συμβολαιογράφου …… συνταχθείσης υπ’ αριθ. ….. Δημόσιας Διαθήκης του πατέρα του αιτούντος, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στις ….. σε δημόσια συνεδρίαση του Πρωτοδικείου …. με αριθμό πρακτικού … και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Διαθηκών του Πρωτοδικείου ….. με ίδιο αριθμό.

Η μητέρα του αιτούντος απεβίωσε στο …. στις …. και του κατέλιπε – μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων και – την ως άνω απαλλοτριούμενη οικοπεδική έκταση δυνάμει της ενώπιον της συμβολαιογράφου …. συνταχθείσης υπ’ αριθ. …. Δημόσιας Διαθήκης της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στις … σε δημόσια συνεδρίαση του Πρωτοδικείου … με αριθμό πρακτικού … και καταχωρήθηκε με ίδιο αριθμό στα Βιβλία Διαθηκών του Πρωτοδικείου …. Το ως άνω κληρονομικό του δικαίωμα αποδέχτηκε ο αϊτών εν τοις πράγμασι.

Σε πρόσφατη ανάρτησή μας εξετάσαμε τα ζητήματα που προκύπτουν από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου αγνώστου ιδιοκτήτη και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο πραγματικός ιδιοκτήτης για να διεκδικήσει την αποζημίωση

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν χρειάζεστε τις νομικές μας υπηρεσίες για ζήτημα κληρονομιάς ακινήτου υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Απάντηση: Για να μη χαθούν τα δικαιώματα αποζημίωσης, σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ακινήτου υπό απαλλοτρίωση οι κληρονόμοι οφείλουν να  αποδεχτούν την κληρονομιά ακινήτου υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση.