Το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να εισπράξει την αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου του παραγράφεται μετά από δέκα έτη.

Η παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου αρχίζει από τη δημοσίευση για την κατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κατάληψη του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου και η χρήση του από το Δημόσιο χωρίς να έχει προηγουμένως παρακατεθεί η αποζημίωση δεν ξεκινά το χρόνο παραγραφής.

Αντιθέτως εφόσον το Δημόσιο χρησιμοποιεί το ακίνητο χωρίς να έχει προηγουμένως καταβάλει την αποζημίωση, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα αποζημίωσης λόγω στέρησης της χρήσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου

Ας δούμε ένα απόσπασμα σχετικής δικαστικής απόφασης για την δεκαετή παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης της αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης:

Αφετήριο γεγονός της 10ετούς παραγραφής της αξίωσης του αναγνωρισθέντος δικαιούχου για την είσπραξη της καθορισθείσας οριστικά ή προσωρινά αποζημίωσης είναι η κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου του, η οποία δεν μπορεί να γίνει πριν τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία, όμως, συντέλεση έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την καταβολή στον αναγνωρισθέντα δικαιούχο της αποζημίωσης κατά τους ορισμούς των άρθρων 7 και 8 Ν.2882/2001. Η κατάληψη του απαλλοτριωμένου ακινήτου πριν από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης της είναι παράνομη και δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της, αντιθέτως γεννά και αξίωση του ιδιοκτήτη προς αποζημίωση για το χρόνο που στερήθηκε την κατοχή του.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης από τον απαλλοτριωθέντος ακινήτου υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή